Breivoll gård 1963
Breivoll gård 1963

Breivoll Gårds historie

Høsten 1358 lå den rike Eigil Fåle for døden. Av sitt jordgods testamenterte han 6 øresbol i GRIND til Nordby Kirke. Med de forsvunne navnene Grind og Tyrduløysa føres vi tilbake til 1300-tallet. Mannedaudens og ødegårdenes tid. Når en gård ble lagt øde, ble innmarka av og til kalt «voll» eller «vollen». På samme vis minner navnet Breivoll oss om en ødegård. I 1806 ble gården solgt til Askehaug og 1849 ble Breivoll fraskilt Askehaug igjen. Breivoll skiftet eiere mange ganger fra 1358 til 1893. I 1893 ble Nesset fraskilt Breivoll.  I 1898 ble både Breivoll og Nesset solgt til firmaet Brødrene Hansen jr. for kr 27 300,-. Eierne på Nesset holdt gårdsbestyrere på Breivoll. I 1953 ble gården solgt til Oscar Nørbech Alfsen.

Utdrag fra Ås Bygdebok av Trygve VikFor allmennheten
Da Oscar døde solgte hans hustru, Aase Nørbech Alfsen, Breivoll gård og tilhørende områder til Ås kommune i to omganger. I 1965 solgte hun den søndre delen med 900 meter strandlinje, og i 1967 solgte hun gården og dens omliggende områder. Det ble gitt tilskudd fra staten til sikring og vedlikehold av begge områdene, under forutsetningen av at eiendommene skulle brukes til friluftsliv for allmenheten. Dette var helt i tråd med Aases intensjon og ønske- om at Ås kommune skulle bruke hele eiendommen til det beste for befolkningen. (Bilde: Breivoll Gård 1965, Digitalt museum)

Etter at Ås kommune kjøpte stedet har det vært forskjellige leietakere på Breivoll Gård. Først inn var Terje Vigerust som bygget opp Barnas gård og benyttet stedet som en leirskole for barn. I 1983 overtok Nansen-stiftelsen som driftere. Brunstad Kristelige Menighet (BKM), kjent som Smiths venner inngikk sin leiekontrakt i 1998.

BKM vil kjøpe gården
Breivoll Gård var svært forfallen da menigheten overtok og det var en del av leieavtalen at gården skulle settes i stand. I 1999 mente menigheten at bygningene var i langt større forfall enn de hadde regnet med, og de ønsket da å sikre sine investeringer ved å kjøpe deler av eiendommen. På bakgrunn av dette ble det i 2005 igangsatt et reguleringsarbeid for å avklare arealbruken av området. Selv om flere av politikerne i kommunen stilte seg positive til et salg, vakte saken mye motbør i befolkningen.

Reguleringsarbeidet ble først sluttført i 2010. Konklusjonen ble at tunområdet skulle reguleres til offentlig formål, og et salg av gården var derfor ikke lenger mulig.

Drømmen om Breivoll Gård som en fellesskapsarena for befolkningen
Høsten 2010 ble det kjent at kommunen forhandlet med BKM om ny leiekontrakt, og tillatelse om bygging av ny låve på gården. Dette førte til et stort engasjement fra innbyggere i Ås som ønsket å skape et driftsalternativ på Breivoll Gård som kunne komme hele befolkningen til gode. Akkurat slik også Aase hadde ønsket det da hun solgte til kommunen.

Ås Begeistringsetat åpnet Drømmebanken i Nordby under et bygdemøte på Liahøi i januar 2010. Hensikten var å finne fram til et prosjekt innbyggere og lokale aktører i fellesskap kunne realisere. Innbyggere ble invitert til å sette inn drømmer de hadde for eget lokalsamfunn. En jury ble nedsatt for å velge ut drømmer som kunne gå videre til Drømmevalget. Kriterer for at drømmer kunne gå til valg var at de skulle gi glede til mange, og bidra til fellesskap, begeistring og tilhørighetsfølelse. Det var drømmen om Breivoll Gård som en fellesskapsarena for befolkningen som vant Drømmevalget høsten 2010.

Breivolls Venner
Breivolls venner har siden dette arbeidet for at gården skal bli tilgjengelig for allmennheten  slik også Åse Nørbech Alfsen ønsket. De fremmet et innbyggerinitiativ for kommunestyret i 2011 og fikk tiden ut 2012 til å finne fram til andre driftsmodeller for gården. Andre aktører fikk etterhvert også mulighet til å komme på banen med sine alternativer.  Et tverrpolitisk Ad-Hoc utvalg ble nedsatt for å velge ut den beste driftsmodellen. Valget falt omsider på modellen til Den Norske Turistforening, Oslo og omegn. Leiekontrakten med menigheten ble derfor ikke fornyet, og leieforholdet opphørte 1. mai 2018. Breivolls Venner ønsker å bidra til å hjelpe DNT i sin satsing på gården. Breivolls venner har siden åpningen bidratt frivillig i gårdskafeen på søndager og også bidratt ved forskjellige arrangementer. De ønsker at alle intekter de får inn skal gå til drift, aktiviteter og anlegg på Breivoll med formål om å styrke og utvikle Breivoll Gård og friområde som en fellesskapsarena for befolkningen. 

Den Norske Turistforening (DNT)
DNT hadde fra 2010 samtaler med både Breivolls venner og kommunen for å diskutere mulighetene til et samarbeid om drift av stedet. DNT Ås Turlag ble dannet  i 2013 med tanke på at  DNT ville bli en viktig aktør i arbeidet med å åpne gården. DNT`s visjon er at Breivoll skal bli den største, viktigste og mest allsidige friluftsarenaen som er skapt for barn og unge i Norge.